• Igliaukos krašto knygnešiai


Iš „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904 m.“ / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Vilnius: Diemedis, 2004. 672p.

61. Ališauskas Adomas: 1858.XII.15-1939.V.27 Kaunas Trakiškiai. Buvo įrengęs kluone slėptuvę, platino spaudą (maldaknyges, elementorius, kalendorius, laikraščius ir kt.) Kalvarijos, Igliaukos, Liudvinavo, Pakuonio ir kt. apylinkėse.
125. Antanavičius Juozas: 1830 Kušlikiai Slavikai Šakiai. Eigulys, religinių bei didaktinių raštų vertėjas, vienas stambesnių Suvalkijos regiono knygnešių. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, dirbo Sudarge eiguliu, bendradarbiavo su kun. M.Sederevičiumi. Ruošdavo spaudai knygas, platino Aušrą bei aprūpindavo vietinius knygnešius bei skaitytojus. 3 kartus yra įkliuvęs, nemažai knygų slėpė pas sūnų Antaną Santakoje.
206. Azanauskas Juozas: 1852 Igliauka. Knygnešys. Įkliuvo 2 kartus už liet. knygeles: Genių dėdė bei Keletas žodžių apie nežmoniškus maskolių darbus Kražiuose. Byla nutraukta caro manifestu.
220. Bacvinkienė Uršulė: 1858 Igliauka. Knygnešė, gaudavo 30 Lt valst. knygnešio pensiją.
392. Barkevičius Antanas: 1883.V.15. Padvariškiai. Ž.ū. darbininkas, knygnešys, gabenęs liet. spaudą iš M.Lietuvos, bendradarbiavo su knygnešiu A.Verbyla.
653. Brizgys Motiejus: 1876.XI.30-1941.II.24 Plyniai Padovinys. Priklausė Artojų dr-jai, liet. spaudos Liudvinave, Daukšiuose, Balbieriškyje, Gudeliuose, Kriokalaukio platintojas. Namuose skaitė eilėraščius, 1905 m. revoliucijoje kūrė valsčiaus valdžią.
681. Bubnys Adomas: Varnupiai Padovinys Marijampolė. Valstietis-knygnešys, nuo 1940 m. gaudavo 20 Lt valst. knygnešio pensiją.
689. Bučinskas Juozas: 1872 Padovinys Marijampolė. Daraktoriavo nuo 1887 m. Nuo 1894 m. platino liet. spaudą Marijampolės, Alytaus, Vilkaviškio apskrityse. Bendradarbiavo su J.Kancleriu, J.Palkausku, Daunora ir kt.
752. Bulota Jonas Jurgis: 1855.IV.18-1942.II.6 Klevinė Sasnava Marijampolė. Generolas, veterinarijos gydytojas, visuomenės veikėjas, knygnešys. 1866-1867 m. mokėsi Igliaukoje. Palaikė ryšius su V.Palukaičiu, P.Arminu, P.Kriaučiūnu, J.Mačiu. Buvo Varpo ir Ūkininko leidimo k-to narys. Pasinaudodamas diplomatiniu pasu vežė knygas iš Tilžės, padėjo knygnešiams Angrabaičiams. Lietuvybę gynė žodžiu, rūpinosi liet. spaudos legalizavimu. Po I Pasaulinio karo aktyviai dirbo tvirtindamas Lietuvos nepriklausomybę, tarnavo Lietuvos kariuomenėje, dalyvavo visuom. veikloje.
753. Bulota Juozas: 1870-1927 Putriškiai Trakiškiai Marijampolė. Buvo Sietyno, Artojų dr-jų narys. Platino liet. spaudą, atsišaukimus Daukšių, Igliškėlių apylinkėse.
801. Butkevičius Pranas: 1868 Kybartai Vilkaviškis. Gabendavo liet. spaudą iš Tilžės, daug jos perduodavo Šilavoto klebonui A.Radušiui.
909. Čėsna Stanislovas: 1864.V.8-1954.IX.15 Meškučiai Marijampolė. 1890-1893 m. vikaras Balbieriškyje, 1893-1904 m. vikaras Marijampolėje. Palaikė ryšius su Sietyno dr-ja. Bendradarbiavo įv. liet. spaudoje (slapyv. Nemo), vėliau Vadove, Šaltinyje, Vilnyje, Artojuje. Nuo 1904 m. – Sasnavos klebonas, aktyviai dalyvavo visuom. veikloje, vienas Žagrės dr-jos steigėjų. 1938 m. pastatydino mūrinę bažnyčią Sasnavoje.
921. Čitavičius Vincentas: 1870.IX.17-1939 Kučiūnai Lazdijai. Kunigas, po 1915 m. vikaras Igliaukoje. Iš Seinų gautas knygas skaitydavo seminarijoje, esant kratai, knygas slėpdavo tėvų namuose.
937. Čižiauskas Ignas: 1873.IV.24-1926.VII.22 Šipultiškės Santaika Alytus. 1901 m. vikaravo Igliaukoje. Draudžiamosios liet. spaudos platintojas, Žiburio skaityklos ir knygyno steigėjas, rašydavo vaidinimus ir eilėraščius.
992. Danulevičius Juozas: 1883.III.15 Pažarstis Šilavotas Prienai. Palaikė ryšius su Šilavoto klebonu A.Radušiu. Nuo 1897 m. platino Šilavoto, Plutiškių, Prienų apylinkėse.
1171. Eidukas Vincas: Igliauka. Veiverių mokytojų seminarijos mokinys, bendradarbiavo su bendraklasiu M.Krupavičiumi, priklausė slaptai mokinių kuopelei, kuri platino liet. spaudą.
1766. Jarumbavičius Jonas: 1881.XI.8-1972.IX.21 Gavaltuva Sasnava Marijampolė. Moksleivių slapto ratelio veiklos narys, platinęs liet. spaudą. Nuo 1904 m. mokytojavo Igliaukoje, vėliau Mikališkyje, Sintautuose, nuo 1920 m. ir Marijampolėje.
1768. Jasaitis Izidorius: Igliškėliai. Apie 1890-1900 m. mokytojavo Igliaukos valdinėje m-kloje, mokė vaikus skaityti iš liet. maldaknygių.
1799. Jasulevičius Juozas: 1877.XI.12-1958.III.22 Igliauka Marijampolė. Platino liet. spaudą buv. Igliaukos vls. Vengdamas suėmimo, 1898 m. išvyko į JAV, kur leido liet. laikraščius Pirmyn, Naujienos, priklausė Amerikos liet. socialdemokratų s-goms bei kt. org-joms.
2025. Kairaitis Vincas: 1875 Šilavotas Prienai. Knygnešys. Bendradarbiavo su knygnešiu P.Krušnausku.
2064. Kaminskas Motiejus: Igliškėliai. Marijampolės Artojų dr-jos narys.
2072. Kancleris Juozas: 1859.XI.3-1936.VII.21 Veselava Igliauka Marijampolė Kalvarija. Padėjo knygnešiui P.Mikolainiui platinti spaudą, vėliau pats gabeno iš Tilžės. Dėl drąsos, valios ir gabumų pramintas Suvalkijos knygnešių karaliumi. Platino Aušros likučius, iš M.Lietuvos pargabeno spausdinimo mašinėlę, buvo Sietyno, Artojų dr-jų narys. Spaudą pristatydavo V.Kudirkai, A.Grinevičiui, K.Griniui, S.Matulaičiui.
2083. Karabelninkas (slapyv.): Marijampolė. Prekiavo liet. spauda XIX a. pab. prie Igliaukos bažnyčios, parduodavo tik patikimiems žmonėms.
2141. Kasperavičius Juozas: 1860.III.12-1939.I.4 Pakorbūdžiai Šakiai. Mokytojavo Igliaukoje, Bardauskuose, Kybeikiuose, Gelgaudiškyje ir kt. Aktyvus visuom.veikėjas, bendravo su V.Kudirka, J.Basanavičiumi, apdovanotas DLK Gedimino IV laipsnio ordinu.
2164. Katilius Jonas: 1854-1930.III.15 Tarpučiai Šunskai Marijampolė. Nuo 1897 m. Igliaukos klebonas, daug nuveikė visuom. darbe. Būrė parapijiečius į katalikiškas dr-jas, skleidė blaivybę, platino spaudą, parašė ir išleido keletą religinių knygų, pvz:. Betliejaus balsai.
2294. Kidolis Jonas: 1881 Marijampolė. Vienas iš Artojų dr-jos įkūrėjų, padėjo V.Bielskui, P.Penčylai ir kt. platinti liet. spaudą, vaidino nelegaliuose teatro spektakliuose. Už dalyvavimą 1905 m. revoliucijoje po demonstracijos Igliaukoje ištremtas į Oloneco gub., vėliau pasitraukė į JAV.
2352. Klimienė-Rašytinaitė Elena: 1866.IV.14-1937.XII.1 Šilavotas Liudvinavas Marijampolė. Padėjo vyrui platinti liet. knygas. Platinti spaudinius perduodavo tik patikimiems knygnešiams: J.Kancleriui, J.Linkevičiui, J.Barkauskui ir kt.
2413. Kozirevičius Juozas: Veselava Igliauka Marijampolė. Knygnešys. 1899 m. grįžtant iš užsienio, sulaikytas Vilkaviškio aps., atimta 257 liet. knygos bei 961 religinis paveikslėlis su liet. tekstu.
2418. Kralikauskas Juozas: 1878.VII. Asiūklė Naujoji Ūta Prienai. Daraktorius, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, rėmė Lietuvos šaulius, Nepriklausomybės fondą.
2454. Krisnickis Juozas: Igliauka Marijampolė. Valsčiaus būstinės sargas, knygnešys. Įskundus valsčiaus tarnautojui, nukentėjo.
2476. Krupavičius Mykolas: 1885.X.1-1970.XII.4 Balbieriškis Prienai. 1970.XII.4 palaidotas Čikagoje. Mokėsi Igliškėlių pr.m-kloje. 1905 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją (priklausė slaptai mokinių kuopelei, platinusiai liet. spaudą), 1908-1913 m. mokėsi Seinų kunigų sem-joje, 1913-1917 m. – Petrapilio dvasinėje ak-joje. 1920-1927 m. Seimo atstovas, 1931-1933 m. Vilkaviškio kunigų sem-jos profesorius. Po II pasaulinio karo gyveno Vokietijoje, nuo 1957 m. – JAV.
2637. Lapinskas Jurgis: 1871.V.5 Jiestrakis Šilavotas Prienai Guobai Marijampolė. Knygnešys.
2653. Laukaitis Jonas: 1875 Ingavangis Šilavotas Prienai. Priklausė Sietyno dr-jai, bendradarbiavo su knygnešiu J.Kancleriu. Buvo pasivadinęs J.Baravyko pravarde.
2667. Laurinaitis Eliziejus: 1868.IX.18-1927.III.16 Žvirgždaičiai Šakiai. Kunigas, 1891 m. paskirtas vikaru į Daukšius. Kunigaudamas gaudavo liet. spaudos iš knygnešių, perduodavo ją vietiniams platintojams.
2724. Leonavičius Stasys: 1853 Ingavangis Šilavotas Prienai. Kaimo seniūnas, knygnešių rėmėjas.
2770. Lilionis Juozas: Kūlingė Igliauka Marijampolė. Knygnešys. Sulaikytas 1897.V.7 Kybeikiuose, atimtos 2 liet. knygos.
2811. Lopata Simonas (tėvas): a.1859 Padovinys Marijampolė. Namuose slėpė knygas, rėmė knygnešius.
2812. Lopata Jonas (sūnus): Padovinys Marijampolė. Knygnešys.
2892. Mačinauskienė Antanina: 1851-1914 Plutiškės Guobai Marijampolė. Gyv. ir palaidota Igliaukoje. Turėjo nemažai knygų ir periodinės spaudos. Knygnešė, daraktorė.
2894. Mačys-Kėkštas Jonas: 1867-1920.XII.15. Ingavangis Šilavotas Prienai. Nuo 1883 m. pradėjo platinti Aušrą, 1884 m. su bendraklasiu K.Griniumi leido laikraštėlį Priešaušris. Atsisakė mokytis kunigų sem-joje ketindamas dirbti šviečiamąjį darbą. Susipažino su knygnešiu K.Aglinsku, K.Sakalausku-Vanagėliu. Platindavo Aušrą, susirašinėdavo su M.Jankumi. Varpe, Lietuviškajame balse, Vienybėje lietuvninkų spausdino eilėraščius ir straipsnius. 1900 m. emigravo į JAV, 1901-1902 m. redagavo Vienybę lietuvninkų.
2957. Manelis Vincas: 1874-1947 Igliauka Marijampolė Šunskai. Stalius, pauparis, knygnešys. Bendradarbiavo su J.Kalėda, J.Kancleriu, o K.Griniui pasiūlius gabendavo knygas iš Tilžės bei jas platino Marijampolės apylinkėse (nešė Vitkauskams, Bulotai ir Igliaukos klebonui).
3088. Matusevičius Vincas: Rūdiškės Šilavotas Prienai. Valstietis-knygnešys.
3204. Mickus Julius: 1861 Mieldažiškės Šilavotas Prienai. Ž.ū. darbininkas, knygnešys. 1897 m. buvo sulaikytas už liet. spaudos platinimą.
3277. Miliauskas Eliziejus Juozas: 1835.II.22-1890.III.30 Marijampolė. Nuo 1859 m. pamokslininkas Igliaukoje, slaptai mokė vaikus liet. rašto, platino liet. religinę spaudą, uolus knygnešio kun. M.Sederevičiaus bendradarbis, bendradarbiavo su P.Kriaučiūnu.
3388. Muraška Kazys: 1885.VIII.22 Padvariškiai Igliauka Marijampolė. Platino knygas su A.Verbyla, A.Barkevičiumi. 1904 m. vengdamas persekiojimų, pasitraukė į JAV.
3461. Nedzinskas Antanas: Nadpajiesys Igliauka Marijampolė. Knygnešių rėmėjas. 1901 m. policija jo namuose rado liet. knygą.
3576. Pajaujis Pijus: Padovinys Marijampolė. Knygnešys, priklausė Artojų dr-jai.
3612. Palkauskas Juozas: 1866 Elzbietiškis Šilavotas Prienai. Knygnešys. Palaikė ryšius su knygnešiais J.Luobikiu, J.Bučinskiu ir kt. Nuo 1929.XI.1 paskirta valst. 30 Lt knygnešio pensija.
3661-3662. Paškevičiai Juozas ir Kazys (broliai): Mieleiškampis Šilavotas Prienai. Parsigabendavo liet. spaudos iš M.Lietuvos. Abu lydėdavo į M.Lietuvą žmones, norinčius išvykti į JAV.
3749. Penčyla Vincentas: 1859-1930.VIII.6 Juodieji Šaltiniai Liudvinavas Marijampolė. Stalius, liaudies meistras, vienas pirmųjų Marijampolėje po spaudos atgavimo įsteigė liet. knygyną. Dirbdamas bažnyčiose platino liet. spaudą Daukšių, Šventežerio, Kalvarijos bažnyčioms. 1907 m. tapo Lietuvos mokslo dr-jos nariu.
3772. Petkevičius Kazys: 1862 Mieleišupis Naujoji Ūta Prienai. Valstietis-knygnešys.
4051. Radušis Antanas: 1848.VI.12-1918.IX.4 Šilavotas Prienai. Marijampolėje kartu su P.Kriaučiūnu dalyvavo slaptame liet. moksleivių būrelyje. Kunigavimo metais rūpinosi liet. spaudos platinimo reikalais, nuo 1896 m. Šilavoto klebonas. Uolus kun. M.Sederevičiaus talkininkas. Platino Aušrą, buvo Varpo leidimo k-to narys. Ūdrijos ir Šilavoto parapijose užrašė apie 180 liet. liaudies dainų su melodijomis. Pinigais ir darbu rėmė švietimą. Bendradarbiavo periodinėje spaudoje – Tėvynės sarge, Šaltinyje.
4134. Raulinaitis Motiejus: Naujasodis Šilavotas Prienai. Parsigabendavo liet. spaudos iš M.Lietuvos pasienio. Palaikė ryšius su J.Danulevičiumi.
4397. Senavaitis Mikas: 1870.IX.29 Prienlaukys Šilavotas Prienai. Gyvenant pas tėvus, liet. spaudą (Varpą, Tėvynės sargą) perduodavo klebiškio dvaro žmonėms. Po 1905 m. spaudą platino Jiezne, po Nepriklausomybės išrinktas Kriokalaukio vykdomojo k-to nariu. Vėliau dirbo įvairų visuomeninį darbą.
4404. Senkus Karolis: 1872.IX.13 Gyviškiai Padovinys Marijampolė. Platino liet. spaudą Kūlokų, Gyviškių, Padovinio, Geležinių kaimuose. Dėl persekiojimų 1903-1913 m. išvyko į JAV, grįžęs dalyvavo Nepriklausomybės karuose.
4405. Senovaitis Mikas: 1870.IX.29 Prienlaukys Šilavotas Prienai. Platino liet. spaudą (Varpą, Tėvynės sargą, Ūkininką), rengdavo vaidinimus, siųsdavo korespondencijas į liet. laikraščius. Nepriklausomybės laikais aktyviai dalyvavo visuom. darbe: organizavo šaulių būrį, buvo išrinktas į pirmąją vls. Tarybą.
4483. Skinkys Juozapas: 1870.XII.1-1943.I.25 Antupiai Seimena Vilkaviškis. 1894 m. vikaravo Igliaukos parapijoje. Garsėjo kaip dainininkas ir liet. dainų mokytojas, parapijose platino liet. spaudą. Bendradarbiavo su kun. M.Sederevičiumi, rašė eilėraščius liet. ir lenk. k., rinko tautosaką, paliko Žemosios Panemunės parapijos istorijos rankraštį, įsteigė Žiburio dr-jos skyrių. Nuo 1907 m. priklausė Lietuvių mokslo dr-jai.
4574. Sriuoginis Juozas: 1867.V.7-1943 Suodžiai Būbleliai Šakiai. Nuo 1909 m. Igliaukos klebonas. Talkino knygnešiui kun. M.Sederevičiui ir gyd. J.Bagdonui. Steigė Žiburio dr-jos skyrius, bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje.
4577. Stačiokas Juozas: Šilavotas Prienai. 1897-1904 m. bendradarbiavo su knygnešiu J.Danulevičiumi, važiuodavo parsivežti liet. spaudos iš M.Lietuvos pasienio. Palaikė ryšius su Šilavoto klebonu knygnešiu A.Radušiu.
4625. Stankevičius Jokūbas: a.1847 Naujakaimis Padovinys Marijampolė. Valstietis-knygnešys, 1896 m. sudaryta byla dėl liet. spaudos laikymo.
4642. Stanskas Mykolas: Danieliškiai Padovinys Marijampolė. Valstietis-knygnešys, 1888 m. buvo sulaikytas su liet. spauda.
4813. Svederskis Kajetonas: 1838-1926 Birštonas Prienai. Kare netekęs rankos, platino knygas Birštone, Alytuje, Simne, Igliaukoje, Krokialaukyje.
5024. Šmulkštys Kazys: Gudiškiai Igliauka Marijampolė. Artojų dr-jos narys. Pirmojo pasaulinio karo metais sušaudė vokiečiai.
5082. Švermickas. Švirmickas, Švernickas, Šverlickas, Švirnickas, Švirmitskas Vincas, Adomo a. 1871, Gyv. Varnupiai, Padovinys, Marijampolė. Žemdirbys, knygnešys.
Priklausė Artojų draugijai. Įkliuvo klijuodamas atsišaukimus. 1902-10-6 buvo kratyti jo namai. Surado 2 lietuviškus spaudinius. Byla nutraukta dėl caro 1904-08-11 manifesto. Nuo 1933-04-01 paskirta 50 Lt valstybinė knygnešio pensija.
5132. Tercijonas Laurynas: 1857.VIII.8-1905.III.23 Amalviškiai Padovinys Marijampolė. Marijampolėje dalyvavo liet. tautinio atgimimo darbe, platino Aušrą. Buvo artimas V.Kudirkos mokslo draugas, rėmė varpininkus, šelpė jų organizacijas.
5160. Totoraitis Jonas: 1872.XII.24-1941.VI.21 Bliuviškiai Griškabūdis Šakiai. 1895-1899 m. Daukšių vikaras, platino spaudą, laikraščius, po spaudos draudimo panaikinimo organizavo parapijos bibliotekėlę. 1899-1904 m. Šveicarijoje už disertaciją Mindaugo laikų Lietuvą gavo filosofijos daktaro laipsnį. 1923-1937 m. Vytauto Didžiojo un-to Teologijos-filosofijos f-to profesorius, dėstė istorijos dalykus. Marijampolės marijonų g-jos steigėjas ir direktorius. Svarbiausias mokslinis darbas – Sūduvos Suvalkijos istorija. Marijampolės g-jos, Kauno u-to Teologijos-filosofijos f-to dėstytojas.
5551. Vilkutaitis Juozas: 1869.III.1-1948.IX.11 Gulbiniškiai Liudvinavas Marijampolė. Būdamas luošas, bendravo su knygnešiais, slėpė liet. spaudą. 1904 m. išrinktas Gudelių vls. viršaičiu, pradėjo rašyti apsakymus, pjesę. Jam arba jo broliui Antanui Vilkutaičiui priskiriama komedija Amerika pirtyje. Nepriklausomoje Lietuvoje dirbo teisėju, notaru.
5604. Vitkauskaitė-Lepšienė Pranė: Putriškiai Padovinys Marijampolė. Knygnešių rėmėja, Artojų dr-jos narė, saviveiklinių slaptų liet. spektaklių artistė.
5607. Vitkauskas Feliksas: 1860-1938 Putriškiai Padovinys Marijampolė. 1894-1897 m. Sietyno dr-jos narys. Pardavinėdamas kolonijines prekes, prekiavo liet. knygomis bei laikraščiais. Priklausė Artojų ir Šviesos dr-joms. Dalyvavo 1905 m. revoliucijoje.
5609. Vitkauskas Petras: 1874.XI.2-1924.II.21 Putriškiai Padovinys Marijampolė. Visuomenės veikėjas, varpininkas, knygnešys. Dalyvavo varpininkų veikloje, vienas iš Sietyno dr-jos steigėjų. Nuo 1901 m. tapo Artojų dr-jos nariu, vėliau bendradarbiavo Varpe, Lietuvos ūkininke, Lietuvos žiniose.
5610. Vitkauskas Pijus Kazimieras: 1876 Putriškiai Padovinys Marijampolė. Dalyvavo slaptuose saviveikliniuose vaidinimuose Marijampolės apylinkėse. Kaip Artojų dr-jos narys buvo įpareigotas platinti atsišaukimus Daukšių, Igliaukos ir Gudelių apylinkėse.
5611. Vitkauskas Viktoras: 1877 Putriškiai Padovinys Marijampolė. Nuo 1901 m. priklausė Artojų dr-jai, platino atsišaukimus pietinėje Lietuvos dalyje. 1905-1918 m. gyveno JAV, nuo 1930 m. gaudavo vals. pensiją kaip spaudos draudimo metais pasidarbavusiam asmeniui – tautos sąmonės žadintojui ir knygnešiui. Apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino I laipsnio medaliu.
5637. Vokietaitis Juozas: 1872.IX.30-1931.XII.15 Bevardiškiai Padovinys Marijampolė. Baigė Daukšių pr. mokyklą, 1890 m. baigė Veiverių mokytojų sem-ją, kurioje priklausė slaptai liet. spaudos platintojų būreliui. 1905 m. su kt. lietuviais mokytojais steigė Lietuvos mokytojų sąjungą, Nepriklausomybės metais buvo Pradžios mokslo departamento direktorius.
5735. Žaba Jonas: 1840 Prienlaukys Šilavotas Prienai. Žemdirbys. 1897 m. žandaras rado liet. knygų ir kalendorių.