• Mokytojas Kazys Balickas

(1917.10.03 – 1994.02.27)
Muzikantas - vargonininkas, muzikos mokytojas, muzikos kūrėjas, chorų, ansamblių vadovas, spektaklių scenarijų autorius, artistas

Balickas Kazys, gimė 1917 m. spalio 3 d. Pajevonio km. valstiečių šeimoje. Anksti mirus motinai, jį mažametį augino giminaitis pusbrolis.

1929 metais baigė Vištyčio pradžios mokyklą. 1923 metais savarankiškai pasiruošęs, išlaikė priėmimo egzeminus į 3-ąją Vilkaviškio gimanzijos klasę.

Mokytis ilgai negalėjo, nes 1932 metais dingo be žinios tėvas, kai jam tebuvo 14 metų. Nutraukė mokslą ir kurį laiką dirbo pas ūkininkus. 1935 metais vieno giminaičio padedamas, pradėjo mokytis muzikos Krosnos miestelyje, pas bažnyčios vargoninką.1937 metais gavo vargonininko padėjėjo vietą Marijampolės bažnyčioje, toliau mokėsi, lankė kursus Kaune. 1938 metais tarnavo nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje.

1945 metais atvyko į Igliauką ir pradėjo dirbti Igliaukos bažnyčioje vargoninku.

Nuo 1949 m. rugsėjo 1d. pradėjo dirbti Igliaukos vidurinėje mokykloje muzikos mokytoju. Ilgus metus mokytojas K.Balickas dirbo Kultūros namuose, vadovavo miestelio suaugusiųjų chorui ir dramos rateliui. Dirbdamas mokykloje kūrė muziką dainoms, rašė scenarijus šventėms, spektakliams ir juose pats vaidino. Mokykloje vadovavo kelių amžių grupių moksleivių chorams, sukūrė moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestrą. Mokytojo paruošti chorai dalyvavo keliose Respublikinėse Dainų šventėse.

Jis buvo puikus pedagogas, smagus pašnekovas tiek su jaunu, tiek su vyresniu, savo visą talentą ir energiją atidavęs muzikai, tetrui, jaunimui ir mokyklai.